SPRZEDAŻ
Działka, Kraków
Nowa Huta, Igołomska
powierzchnia: 8 800 m2 cena: 3 080 000 PLN
  • Pow. działki: 8800
  • Długość działki: 110
  • Szerokość działki: 80
  • Forma własności: własność
  • Dostępne od: 2021 02 01

OPIS

Działka UM 8800 m2 ul. Igołomska Kraków

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN
– Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:
1/ przeznaczenie podstawowe:
a/ usługi komercyjne z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki,
hotelarstwa, obsługi komunikacji,
b/ usługi publiczne,
c/ obiekty rzemiosła usługowego i wytwórczości,
d/ obiekty i urządzenia usług turystyki,
e/ mieszkania wbudowane w obiekty usługowe,
f/ powierzchnie parkingowe,
2/ przeznaczenie dopuszczalne:
a/ budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b/ obiekty infrastruktury technicznej,
c/ obiekty gospodarcze,
d/ obiekty małej architektury,
e/ ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe,
f/ zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów U/MN:
1/ utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/
niniejszego paragrafu,
2/ niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w granicach
wydzielonej działki budowlanej,
3/ forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych powinna spełniać
następujące wymagania:
a/ usytuowanie obiektu z zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b/ na wolnych działkach dopuszcza się zabudowę bliźniaczą oraz lokalizowanie
budynków w odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej
niezabudowanej,
c/ rozwiązanie rzutu obiektu na planie prostokąta, o stosunku boków, dłuższego
do krótszego od 1,3 do 1,8,
d/ wysokość nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych nie może być
większa do kalenicy niż 12 m,
e/ dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków
należy wznieść jako wielospadowe, o kącie nachylenia 20o-30o, z wyjątkiem
dachów jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i garaży, które
mogą być jednospadowe,
f/ stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g/ poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn nakrytych daszkami
dwuspadowymi lub okien połaciowych,
4/ zakazuje się:
a/ nadbudowy budynków mieszkalnych powyżej 3 kondygnacji,
b/ lokalizacji budynków tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),
c/ stosowania do wykończenia elewacji tłuczonego szkła, ceramiki lub luster,
5/ minimum 30% powierzchni działki znajdującej się na terenach budowlanych
należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną,
6/ maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
7/ wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 1,8,
8/ nie dopuszcza się do wydzielania w obrębie terenów U/MN nowych działek pod
zabudowę o powierzchni mniejszej niż 1200 m2.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Obiekty gospodarcze mogą być realizowane jako dobudowane lub wolno stojące.
5. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 2 nie może
stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.

LOKALIZACJA

nr. oferty: 5258
data dodania: 12.05.2021 r.
data aktualizacji: 12.05.2021 r.